Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Wij, de beheerders van deze website; iUseCoupon.com, verstrek het als een openbare dienst aan onze gebruikers.

Lees aandachtig de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de website uw onvoorwaardelijke overeenkomst is om deze gebruiksvoorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Als u (de "Gebruiker") het er niet mee eens bent, gebruik dan de Website niet, verstrek geen materialen aan de Website of download geen materialen van deze.

De Operators behouden zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te actualiseren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Uw gebruik van de Website, een dergelijke wijziging, vormt uw onvoorwaardelijke overeenkomst en, Om deze reden ondersteunen wij u.

U kunt websites van derden gebruiken. Deze voorwaarden Privacybeleid, die hierbij als referentie worden opgenomen, bevatten de volledige overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u en de Operators met betrekking tot de Website. Elke rechten worden niet uitdrukkelijk toegekend.

Toegestane en verboden gebruik

U mag de website uitsluitend gebruiken om ideeën te delen en uitwisselen met andere gebruikers. U mag geen gebruik maken van de de Website van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot antitrust of andere illegale handel of zakelijke praktijken, federale en staat effectenwetgeving en regelgeving uitgevaardigd door de US Securities and Exchange Commission, alle regels van elke nationale of andere effectenbeurs, en alle Amerikaanse wetten, regels en voorschriften voor de uitvoer en wederuitvoer van goederen of technische gegevens.

U mag geen materiaal uploaden of verzenden dat inbreuk maakt op het auteursrecht, patent, handelsmerk of handelsgeheim van een persoon, of via de website informatie openbaar maken waarvan de openbaarmaking een schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen zou kunnen vormen.

U mag geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke computercode uploaden, noch het netwerk of de servers van de Website onderwerpen aan onredelijke verkeersbelasting, of anderszins gedrag vertonen dat verstorend wordt geacht voor de normale werking van de Website.

U wordt ten strengste verboden te communiceren op of via de Website onwettig, schadelijk, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, frauduleus, expliciet seksueel, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk materiaal dat gedrag dat een strafbaar feit zou opleveren, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving aanmoedigt.

Het is u uitdrukkelijk verboden om persoonlijke gegevens van andere Gebruikers, waaronder adressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen of andere contactinformatie die op de Website kan verschijnen, samen te stellen en te gebruiken voor het maken of samenstellen van marketing- en / of mailinglijsten en van het verzenden van andere Gebruikers van ongevraagd marketingmateriaal, hetzij per fax, e-mail of andere technologische middelen.

Het is u ook uitdrukkelijk verboden om persoonlijke gegevens van Gebruikers aan derden te verspreiden voor marketingdoeleinden. De Operators beschouwen het opstellen van marketing- en mailinglijsten met het gebruik van de persoonlijke gegevens van Gebruikers, het verzenden van ongevraagd marketingmateriaal aan Gebruikers of de verspreiding van persoonlijke gegevens van Gebruikers aan derden voor marketingdoeleinden als een wezenlijke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden Gebruik en de Operators behouden zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Website te beëindigen of op te schorten en uw lidmaatschap in het consortium op te schorten of in te trekken zonder terugbetaling van betaalde contributie.

De Operators merken op dat ongeoorloofd gebruik van de persoonlijke gegevens van Gebruikers in verband met ongevraagde marketingcorrespondentie ook een overtreding van verschillende nationale en federale anti-spamstatuten kan vormen. De Operators behouden zich het recht voor om misbruik van persoonlijke informatie van Gebruikers aan de betreffende wetshandhavings- en overheidsinstanties te melden en de Operators zullen volledige medewerking verlenen aan autoriteiten die overtredingen van deze wetten onderzoeken.

Gebruikersinzendingen

De Operators willen geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen via de Website. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of publiceert ("Bijdragen") naar de Website zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Alle bijdragen aan deze site zijn in licentie gegeven onder de MIT-licentie voor iedereen die deze wil gebruiken, inclusief de Operators.

Als u voor een bedrijf of een universiteit werkt, is het waarschijnlijk dat u niet de auteursrechthebbende bent van alles wat u maakt, zelfs niet in uw vrije tijd. Voordat u bijdragen aan deze site schrijft, moet u schriftelijke toestemming krijgen van uw werkgever.

Gebruikers discussie lijsten en forums

De exploitanten kunnen, maar zijn niet verplicht om, op het web, of om het even welke inhoud van dergelijke communicatie te monitoren of te beoordelen. De Operators zullen echter, van, vrijheid, privacy, obsceniteit of anderszins. De exploitanten kunnen om welke reden dan ook inhoud op het internet bewerken of verwijderen.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

Volgens de stroom van de exploitanten Privacybeleid en de vermelde licentie van deze website.

U gaat ermee akkoord om ware, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken bij het registreren met de website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze accountinformatie te handhaven en snel te updaten om het waar, nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Als u alle informatie die frauduleus, onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel biedt, of we goede redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie is frauduleus, onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is, behouden wij ons het recht voor op te schorten of te beëindigen Uw account zonder kennisgeving en weigeren.

Hoewel delen van de website eenvoudig kunnen worden bekeken door de website te bezoeken, moet u zich mogelijk aanmelden als gast of zich registreren als lid om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud en / of extra functies die op de website worden aangeboden. Als u een account aanmaakt op de website, wordt u mogelijk gevraagd om uw naam, adres, gebruikers-ID en wachtwoord op te geven. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

U stemt er verder mee in dat u anderen, inclusief degenen wiens accounts zijn beëindigd, geen toegang geeft tot de website met uw account of gebruikers-ID. U verleent de Operators en alle andere personen of entiteiten die betrokken zijn bij de werking van de Website het recht om uw informatie over te dragen, te controleren, op te halen, op te slaan en te gebruiken in verband met de werking van de Website en bij het verlenen van diensten aan u. De Exploitanten kunnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie die u indient, of het gebruik of misbruik van informatie die door u of derden wordt verzonden of ontvangen via de website. Bezoek onze voor meer informatie over hoe we de privacy van de persoonlijke informatie in uw account beschermen Privacybeleid.

Identificatie

U stemt ermee in de Operators, agenten, verkopers of leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enigerlei claim, schadevergoeding, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Website, inclusief, zonder beperking, uw overtreding van deze Algemene voorwaarden, de inbreuk door u of een andere abonnee of gebruiker van uw account op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat deze door beide partijen worden beëindigd. Als u niet langer akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, moet u het gebruik van de Website ophouden. Als u ontevreden bent over de website, de inhoud ervan, of een van deze voorwaarden, bepalingen en beleid, is uw enige rechtsmiddel is om te stoppen met het gebruik van de website. De Operators behouden zich het recht te beëindigen of op te schorten uw toegang tot en gebruik van de website, of delen van de Website, zonder voorafgaande kennisgeving, als we geloven, naar eigen goeddunken, dat een dergelijk gebruik (i) is in strijd met de toepasselijke wetgeving; (ii) schadelijk is voor onze belangen of belangen, met inbegrip van intellectuele eigendom of andere rechten, van een andere persoon of entiteit; of (iii) waar de exploitanten reden hebben om te geloven dat u deze gebruiksvoorwaarden overtreden.

GARANTIEVERSLAG

DE WEBSITE EN AANBEVOLEN MATERIALEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. VOOR ZOVER DIT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WIJZEN DE EXPLOITANTEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. DE EXPLOITANTEN DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; NOCH DOEN DE EXPLOITANTEN EEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE EXPLOITANTEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN.

In geen geval stelt de exploitanten OF EEN VAN hun agenten, verkopers of AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN INFORMATIE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK VAN OF HET NIET de website te gebruiken, ook als de exploitanten hebben GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE DISCLAIMER IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

Begrijpt en aanvaardt dat enig materiaal opgeladen of anders verkregen door het gebruik van de website is op eigen risico EN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN BE van de inhoud. De marktdeelnemers moeten NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT, of beweerd te zijn veroorzaakt, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, door de informatie of ideeën die zijn vervat, is voorgesteld of waarnaar wordt verwezen in of getoond worden op de website. Uw deelname aan de website is uitsluitend op eigen risico. Geen advies of informatie, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN DE exploitanten of via de exploitanten, zullen hun WERKNEMERS OF derden geen garantie die niet uitdrukkelijk hierin gemaakt wordt. ERKENT U, DOOR UW GEBRUIK VAN DE DE WEBSITE, DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, hetzij als onrechtmatige daad, CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, stelt de exploitanten OF EEN VAN hun agenten, verkopers of LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK GEBRUIKER OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR INDIRECTE, SPECIALE , incidentele schade of gevolgschade of schade van enige AARD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN DE WEBSITE OF gebruiken voor elk BEVEILIGINGSRISICO VERBAND MET DE OVERDRACHT van gevoelige informatie via de website of voor enige informatie verkregen VIA DE WEBSITE, inclusief, zonder beperking, schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, verlies of beschadiging van gegevens, WERKONDERBREKING, nauwkeurigheid van de resultaten, OF DE COMPUTER OF DISFUNCTIONEREN, ZELFS ALS EEN GEVOLMACHTIGDE van de operatoren IS DE HOOGTE VAN OF HAD MOETEN BEKEND VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANTEN VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS IN VERBAND MET DE WEBSITE ZAL NIET MEER DAN VIJF VS-DOLLARS ($ 5.00) BEDRAAGEN. DE GEBRUIKER IS HET EENS EN ERKENT DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIËLE BASIS ZIJN VOOR DE HANDHAVING EN DAT DE EXPLOITANTEN DE WEBSITE NIET DEZE BEPERKING ZOUDEN BIEDEN.

General

De website wordt gehost in de Verenigde Staten. De Operators beweren niet dat de Inhoud op de Website geschikt is of buiten de Verenigde Staten kan worden gedownload. Toegang tot de Inhoud is mogelijk niet legaal door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze voorwaarden. Een partij kan de andere partij alleen schriftelijk op de hoofdvestiging van die partij, de aandacht van de belangrijkste juridische functionaris van die partij of op een ander adres of op een andere manier die de partij schriftelijk vermeldt, schriftelijk op de hoogte brengen. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven op persoonlijke aflevering of fax, of, indien verzonden met gecertificeerde post met vooraf gefactureerde, 5 werkdagen na de datum van verzending, of, indien verzonden door internationale koerierdienst met vooraf gefrankeerde post, 7 werkdagen na de datum van verzending mailing. Als enige bepaling hierin als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven zonder op enigerlei wijze te worden beïnvloed. Verder komen de partijen overeen om een ​​dergelijke niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een afdwingbare bepaling die de intentie en het economische effect van de niet-afdwingbare bepaling het dichtst benadert. Sectiekoppen zijn alleen ter referentie bedoeld en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven de omvang of reikwijdte van een dergelijk onderdeel niet. Het falen van de Operators om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen, vormt geen verklaring van afstand en mag de rechten van de Operators met betrekking tot een dergelijke inbreuk of daaropvolgende inbreuken niet beperken. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het gebruik van de Website door de Gebruiker moet worden voorgelegd aan de rechtbanken van België en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke oorzaak van actie die u mogelijk heeft met betrekking tot uw gebruik van de Website moet worden aangevat binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Deze Voorwaarden leggen de volledige overeenkomst en overeenstemming van de partijen vast en vervangen alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot hun onderwerp. Het afzien van een schending van een bepaling van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een andere of volgende schending.

Links naar andere materialen

De website kan links bevatten naar sites die eigendom zijn of worden beheerd door onafhankelijke derden. Deze links worden uitsluitend ter beschikking gesteld. We hebben geen controle over dergelijke sites en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor inhoud. Het feit dat de exploitanten dergelijke verbindingen aanbieden, mogen op geen enkele manier worden uitgelegd als een goedkeuring, machtiging of sponsoring van die site, de inhoud ervan of de daarin genoemde bedrijven of producten, sponsoring, of endossement op de website. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de derden Door sommige sites kan het zijn dat u op de sites van derden bent en u Hierbij onherroepelijk afstand doen van een vordering tegen ons ten aanzien van dergelijke sites.

Kennisgeving van mogelijke inbreuk op auteursrecht

Klik hier voor copyright op deze website. contact.